PRIVACY BELEID

Voor het laatst herzien op 9 juni 2019

Guhl Ikebana Cosmetics BV, een Kao Groep Company, 3818 LA Amersfoort (“Kao Company” of “wij” of “ons”) en ieder van de aan haar gelieerde ondernemingen en dochtermaatschappijen in de EMEA regio, (collectief: de “Kao Groep”) neemt data privacy serieus. Dit Privacy beleid informeert de gebruikers van www.megrhythm.nl en alle andere websites of mobiele applicaties van Kao Company waarop dit Privacy beleid wordt getoond ("Website") hoe wij, als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG"), de persoonlijke gegevens en andere informatie van zulke gebruikers verzamelen en verwerken in verband met hun gebruik van de Website.

Houd er rekening mee dat andere websites of mobiele apps van Kao Groep kunnen worden beheerst door andere vormen van het privacy beleid.

1. Categorieën persoonlijke gegevens en verwerkingsdoeleinden – welke persoonlijke gegevens van u verwerken wij en waarom?

1.1    Metadata

U kunt gebruik maken van de website zonder enige persoonlijke gegevens van u te verstrekken. In dat geval zullen wij alleen de volgende metadata verzamelen die resulteren uit uw gebruik van de Website: browsertype en -versie, operating system en interface, website van waaruit u ons bezoekt (referrer URL), Website(s) die u op onze Website bezoekt, datum en tijdstip van uw toegang tot onze Website, en internet protocol (IP) adres.

1.2    Wedstrijden

Als u deelneemt aan een wedstrijd verzamelen en verwerken we vaak de volgende persoonlijke gegevens over u: naam, geslacht (begroeting), postadres, e-mailadres, telefoonnummer, datum van inwerkingtreding, selectie als winnaar, prijs, antwoord op de quiz (bijvoorbeeld inzending foto). Wij verwerken zulke persoonlijke gegevens om de wedstrijd te kunnen uitvoeren, de winnaar te kunnen informeren, de prijs aan de winnaar te kunnen overhandigen, het uitvoeren van het event, en u marketing materiaal te sturen voor zover toegestaan op basis van toepasselijke wetgeving en uw belangstelling te analyseren voor marketing doeleinden. Per winactie wordt er een desbetreffend (online) algemene voorwaarden formulier opgesteld waarin alle specifieke voorwaarden m.b.t. de winactie worden gespecificeerd.

1.3    Contactformulier

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een contactformulier. Voor dit formulier hebben wij persoonlijke gegevens van u nodig: voornaam, achternaam, email adres, land, onderwerp. De persoonlijke data die u ons verstrekt zal alleen worden gebruikt om uw vraag te beantwoorden en voor de technische administratie hiervan. De data worden niet naar derden gestuurd. Uw persoonlijke data zal worden verwijderd zodra uw aanvraag is verwerkt of wanneer u de gegeven toestemming intrekt. 

2. Basis voor Verwerkingsdoeleinden en Consequenties - wat is de juridische basis voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens en wat gebeurt er als u die niet wilt verstrekken?

De Kao Company gaat uit van de volgende wettelijke basis voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens: Uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens voor een of meer specifieke doelen.

- Het verstrekken van persoonlijke gegevens is vereist op basis van een wettelijke of contractuele verplichting. Het verstrekken van persoonlijke gegevens is noodzakelijk om een contract met ons af te sluiten of onze door u gewenste dienstverlening/producten te ontvangen. Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig voor u.

- Het niet verstrekken van persoonlijke gegevens kan leiden tot nadelen voor u – u kunt mogelijk bijvoorbeeld bepaalde producten en diensten niet ontvangen. Tenzij anders gespecificeerd zal het niet verstrekken van uw persoonlijke gegevens voor u geen juridische consequenties hebben.

3. Categorieën Ontvangers en Internationale Doorgifte – aan wie geven wij uw persoonlijke gegevens door en waar zijn zij gevestigd?

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens doorgeven aan derde partijen voor de hierboven omschreven doeleinden, en wel als volgt:
 • Binnen de Kao Company: onze moederentiteit, de Kao Corporation in Japan en elk van de aangesloten ondernemingen en dochterondernemingen (naar elke aangesloten onderneming of dochteronderneming, met ons inbegrepen, wordt afzonderlijk verwezen als "Kao Company"; gezamenlijk wordt verwezen naar de "Kao Groep") binnen de globale Kao Groep http://www.kao.com/global/en/about/outline/group-companies kan uw persoonlijke gegevens ontvangen als noodzakelijk voor de verwerkingsdoeleinden die hierboven zijn beschreven. Al naar gelang de categorieën persoonlijke gegevens en de doeleinden waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld kunnen verschillende interne afdelingen binnen de Kao Company uw persoonlijke gegevens ontvangen. Bovendien kunnen andere afdelingen binnen de Kao Company toegang hebben tot bepaalde persoonlijke gegevens over u op basis van een need to know, zoals de juridische afdeling.--------
 • Via gegevensverwerkers: bepaalde al dan niet aangesloten derde partijen kunnen uw persoonlijke gegevens ontvangen om dit soort gegevens onder juiste instructies ("Verwerkers") te verwerken voor zover noodzakelijk voor de hierboven omschreven verwerkingsdoeleinden, zoals website dienstverleners, dienstverleners orderverwerking, dienstverleners klantenservice, dienstverleners marketing, dienstverleners IT ondersteuning en andere dienstverleners die ons ondersteunen bij het onderhouden van onze commerciële relatie met u. De Verwerkers zullen zijn onderworpen aan contractuele verplichtingen om relevante technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te implementeren om de bescherming van de persoonlijke gegevens te waarborgen en om de persoonlijke gegevens alleen te verwerken zoals is geïnstrueerd.-----
 • Andere ontvangers: wij kunnen uw persoonlijke gegevens – in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming - ook doorgeven overheidsorganen, juridische instanties, juridische bijstand, externe adviseurs of zakenpartners. In geval van een bedrijfsfusie of acquisitie kunnen persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de derde partijen die betrokken zijn bij de fusie of acquisitie. Wij zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet delen met derde partijen voor advertentie- of marketingdoeleinden of voor enige andere doeleinden.
Elke toegang tot uw persoonlijke gegevens is beperkt tot de personen die een need-to-know hebben om te kunnen voldoen aan hun functieverantwoordelijkheden.
 • Internationale doorgiftes: De persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen of ontvangen kunnen worden doorgegeven en verwerkt door ontvangers die zich binnen of buiten de Europese Economische Ruimte (European Economic Area, afgekort "EEA") bevinden. Voor ontvangers buiten de EEA zijn sommigen gecertificeerd onder het EU-U.S. Privacy Shield en anderen zijn gevestigd in landen met besluiten over het beveiligingsniveau (adequacy decisions). En in elk geval is daarmee erkend dat voor de doorgifte een adequaat niveau van gegevensbescherming wordt geboden vanuit het perspectief van de Europese gegevensbeschermingswetgeving. Andere ontvangers kunnen gevestigd zijn in landen die geen adequaat beschermingsniveau bieden vanuit het perspectief van de Europese gegevensbeschermingswetgeving. Wij zullen alle noodzakelijke maatregelen treffen om er zeker van te zijn dat doorgiftes buiten de EEA voldoende beschermd zijn zoals vereist door de toe te passen wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Wat betreft de doorgiftes naar landen die geen voldoende niveau van gegevensbescherming bieden zullen we de doorgifte baseren op adequate waarborgen, zoals standaard clausules m.b.t. gegevensbescherming die zijn geaccepteerd door de Europese Commissie of een toezichthouder, goedgekeurde gedragscodes in combinatie met bindende en afdwingbare verplichtingen van de ontvanger, of goedgekeurde certificeringsmechanismen samen met bindende en afdwingbare verplichtingen van de ontvanger. U kunt een kopie van zulke relevante waarborgen aanvragen door contact met ons op te nemen zoals beschreven in de onderstaande sectie
Wij kunnen uw persoonlijke gegevens ook bewaren na het beëindigen van de contractuele relatie, als uw persoonlijke gegevens nodig zijn om te voldoen aan andere toepasselijke wetgeving, of als we uw persoonlijke gegevens nodig hebben om een rechtsvordering te vestigen, uit te oefenen of te verdedigen, dit uitsluitend op basis van need to know. Wij zullen het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor dit soort beperkte doeleinden na de beëindiging van de contractuele relatie zoveel mogelijk beperken.
 

4. Bewaarperiode – hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang het noodzakelijk is om u van de gevraagde dienstverlening en producten te voorzien. Als u [de contractuele relatie met ons heeft beëindigd / u uw account heeft opgeheven / de wedstrijd voltooid is] of op andere wijze uw relatie met ons heeft beëindigd, zullen wij uw persoonlijke gegevens uit onze systemen en records verwijderen en/of maatregelen nemen om deze gegevens op de juiste wijze te anonimiseren zodat u op basis daarvan niet langer geïdentificeerd kunt worden (tenzij wij uw informatie moeten behouden om te voldoen aan wettelijk of regelgevende verplichtingen waaraan de Kao Company is onderworpen, bijvoorbeeld belasting doeleinden).

Wij kunnen uw contactgegevens en belangstelling voor onze producten en dienstverlening voor een langere periode bewaren, als de Kao Company u marketing materiaal mag sturen. Ook kunnen wij op basis van toepasselijke wetgeving worden genoodzaakt om bepaalde persoonlijke gegevens van u te bewaren voor een periode van 10 jaar na het relevante fiscale jaar.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens ook bewaren na het beëindigen van de contractuele relatie, als uw persoonlijke gegevens nodig zijn om te voldoen aan andere toepasselijke wetgeving, of als we uw persoonlijke gegevens nodig hebben om een rechtsvordering te vestigen, uit te oefenen of te verdedigen, dit uitsluitend op basis van need to know. Wij zullen het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor dit soort beperkte doeleinden na de beëindiging van de contractuele relatie zoveel mogelijk beperken.

5. Uw rechten – welke rechten heeft u en hoe kunt u die rechten uitoefenen?

Recht om uw toestemming in te trekken:

als u uw toestemming heeft gegeven voor bepaalde vormen van verzamelen, verwerken en gebruik van uw persoonlijke gegevens (met name ten aanzien van het ontvangen van communicatie op het gebied van direct marketing via e-mail, SMS/MMS, fax en telefoon) kunt u die toestemming te allen tijde intrekken met ingang van de tijd daarna. Het intrekken van uw toestemming zal de wettigheid van de bewerking voorafgaand aan het intrekken van uw toestemming niet aantasten. Neem alsjeblieft contact met ons op zoals genoemd in sectie 7 als je de overeenkomst wilt annuleren.

Aanvullende rechten:

conform toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming kunt u het recht hebben om: (i) toegang tot uw persoonlijke gegevens te verzoeken; (ii) rectificatie van uw persoonlijke gegevens te verzoeken; (iii) verwijdering van uw persoonlijke gegevens te verzoeken; (iv) beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verzoeken; (v) overdraagbaarheid van gegevens te verzoeken; en/of (vi) bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens.

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hierboven genoemde rechten beperkt kunnen zijn door lokale wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Hieronder vindt u meer informatie over uw rechten voor zover de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is:

 • het recht om toegang tot uw persoonlijke gegevens te vragen: u kunt het recht hebben om van ons een bevestiging te krijgen over de persoonlijke gegevens die in verband met u al dan niet zijn verwerkt, en, als dat het geval is, om toegang tot die persoonlijke gegevens te vragen. De toegangsinformatie omvat – onder meer – de doelstellingen van het verwerken, de desbetreffende categorieën persoonlijke gegevens, en de ontvangers of categorieën ontvangers met wie de persoonlijke gegevens zijn gedeeld resp. zullen worden gedeeld. Dit is echter geen absoluut recht en de belangen van andere personen kunnen uw toegangsrecht beperken.

  U kunt het recht hebben om kosteloos een kopie te krijgen van de persoonlijke gegevens die verwerkt worden. Voor verder door u aangevraagde kopieën kunnen wij een redelijk tarief in rekening brengen, dat gebaseerd is op administratieve kosten.

 • Recht om rectificatie te verzoeken: u kunt het recht hebben om van ons de rectificatie van onjuiste persoonlijke gegevens die u betreffen te verkrijgen. Al naar gelang de doeleinden van het verwerken kunt u het recht hebben om onvolledige persoonlijke gegevens aan te vullen, met inbegrip van het indienen van een aanvullende verklaring.

 • Recht om verwijdering te verzoeken (recht om vergeten te worden): onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om van ons de verwijdering van persoonlijke gegevens in verband met u te verkrijgen en wij kunnen verplicht zijn om zulke persoonlijke gegevens te verwijderen.
  Recht om beperking van de verwerking te verzoeken: onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om van ons het beperken van het verwerken van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen. In dat geval zullen de desbetreffende gegevens worden gemarkeerd en mogen ze door ons alleen voor bepaalde doeleinden worden verwerkt.

 • Recht om overdraagbaarheid van gegevens te verzoeken: onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om de persoonlijke gegevens die u betreffen, die u ons heeft verschaft, te ontvangen en wel in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en u kunt het recht hebben om die gegevens door te geven aan een andere entiteit zonder verhindering door ons.

 • Recht om bezwaar te maken:
  Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om te allen tijde bezwaar te maken, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens door ons en wij kunnen verplicht worden om uw persoonlijke gegevens niet langer te verwerken. Een dergelijk recht om bezwaar te maken kan met name van toepassing zijn als wij uw persoonlijke gegevens verzamelen voor profileringsdoeleinden om uw belang voor onze producten en dienstverlening beter te begrijpen of als wij uw persoonlijke gegevens verzamelen voor direct marketing.

  Als u een recht heeft om bezwaar te maken en u dat recht uitoefent, zullen uw persoonlijke gegevens door ons niet langer voor zulke doeleinden worden gebruikt. U kunt dit recht uitoefenen door contact met ons op te nemen zoals omschreven in sectie 7 hieronder.

  Een dergelijk recht van bezwaar bestaat niet - in het bijzonder - als het verwerken van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk is om stappen te ondernemen voor het aangaan van een contract of om een al gesloten contract uit te voeren.

  Als u niet langer direct marketing via e-mail, SMS/MMS, fax en telefoon wilt ontvangen moet u uw toestemming intrekken, zoals hierboven uitgelegd (contact zoals beschreven in sectie 7).

Neem om uw rechten uit te oefenen a.u.b. contact met ons op zoals omschreven in sectie 7 hieronder. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit gegevensbescherming.
 

6. Cookies en andere volgtechnologieën

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand die websites op uw computer of mobiele toestel opslaat wanneer u die site bezoekt. Zo onthoudt de website de pagina's die u hebt bezocht en uw voorkeuren voor langere tijd (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u deze niet keer op keer opnieuw hoeft in te stellen bij ieder bezoek of bij het bladeren door de website pagina's

Hoe gebruiken wij cookies en voor welk doeleinde, hierbij een overzicht:

Cookies hosted by Kao

Cookie Acceptance

privacy_notice_www-megrhythm-com%2Fgb%2Fen – Slaat informatie op over de acceptatie van de consument over het gebruik van cookies.

Cookies gehost door derde partijen

Wanneer u onze website bezoekt, kunt u mogelijkerwijs cookies vinden die niet gerelateerd zijn aan MegRhythm. Wanneer u op de webpagina bent met embedded content, kunt u mogelijk cookies afschieten naar de achterliggende website. Wij hebben geen controle over de instellingen van deze cookies, dus verwijzen u graag door voor meer informatie naar de websites van de derde partijen.

Adobe Analytics

s_cc – Deze cookie wordt gebruikt om in het archief te bepalen of de browser het gebruik van cookies toestaat.
s_sq – Deze cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over of the click map function voor de huidige website geactiveerd is.
s_vi -  Deze cookie slaat de tijd en datum gerelateerd aan de individuele bezoeker ID op.
s_fid – Deze cookie is verplicht om de individuele bezoekers ID en de tijd en datum wanneer de s_vi cookie onbeschikbaar is door technische redenen, op te slaan.
Deze website gebruikt Adobe Analytics, een web analytics service van Adobe Inc. Meer informatie is beschikbaar op: https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/whitepapers/cookies/cookies_analytics.html

YouTube

Deze cookies worden gebruikt door YouTube en/of Google zodra de plug-ins van een video geïntegreerd is op deze website. Voor meer informatie over het type, gebruik en het doel van de cookies, verwijzen we u door naar: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy

Beheren van uw cookies

U kunt cookies altijd controleren en/of wissen. U kunt alle cookies op uw computer wissen en de browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet beschikbaar zijn.

7. Vragen en contactinformatie

Als u een vraag heeft over deze kennisgeving of als u uw rechten wilt uitoefenen zoals hierboven in sectie 5 omschreven, http://www.kao.com/global/en/EU-Data-Subject-Request/.

8. Veranderingen in het Privacybeleid

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd actualiseren naar aanleiding van gewijzigde wettelijke, regelgevende of operationele vereisten. Wij zullen u over zulke veranderingen informeren, waaronder wanneer zij in werking treden, door het updaten van de hiervoor weergegeven "Laatste Herziening" datum of op andere wijze zoals vereist op basis van toepasselijke wetgeving. Uw voortgezet gebruik van onze Website na iedere gerealiseerde update zal inhouden dat u de veranderingen accepteert. Als u updates van het Privacybeleid niet accepteert, zou u moeten stoppen met het gebruik van onze Website.

2. Processing Basis and Consequences - What is the legal justification for processing your personal data and what happens if you choose not to provide it?

We rely on the following legal grounds for the collection, processing, and use of your personal data:
§ your consent to the processing of your data for one or more specific purposes (as detailed in Section 1) ; or if

§ we have a legitimate interest in doing so (including but not limited to) a legitimate interest in performing marketing activities, research activities, data
analytics, internal administration functions, processing and enforcing legal claims and conducting our business in compliance with all applicable laws,
relevant industry standards and our policies).

The provision of your personal data is not required by a statutory or contractual obligation. The provision of your personal data is not necessary to enter into a contract with us or to receive our services/products as requested by you. The provision of your personal data is voluntary for you. Not providing your personal data may result in disadvantages for you, for example, you may not be able to receive certain products and services. However, unless otherwise specified, not providing your personal data will not result in legal consequences for you. 

3. Categories of Recipients and International Transfers - Who do we transfer your personal data to and where are they located?

We may transfer your personal data to third parties for the processing purposes described above as follows:

§ Within the Kao Company: Our parent entity, the Kao Corporation, in Japan and each of its affiliates and subsidiaries (each affiliate or subsidiary including us referred to as "Kao Company"; collectively, the "Kao Group") within the global Kao Group may receive your personal data as necessary for the processing purposes described above. Depending on the categories of personal data and the purposes for which the personal data has been collected, different internal departments within the Kao Company may receive your personal data. For example, our IT department may have access to your account data, and our eCommerce and sales departments may have access to your account data or data relating to product orders. Moreover, other departments within the Kao Company may have access to certain personal data about you on a need to know basis, such as the legal department, the finance department or internal auditing.

§ With data processors: Certain third parties, whether affiliated or unaffiliated, may receive your personal data to process such data under appropriate instructions ("Processors") as necessary for the processing purposes described above, such as website service providers, order fulfilment providers, customer care providers, marketing service providers, IT support service providers, and other service providers who support us in maintaining our commercial relationship with you. The Processors will be subject to contractual obligations to implement appropriate technical and organizational security measures to safeguard the personal data, and to process the personal data only as instructed. See section 1.5 for more details.

§ Other recipients: We may transfer - in compliance with applicable data protection law - personal data to law enforcement agencies, governmental authorities, judicial authorities, legal counsel, external consultants, or business partners. In case of a corporate merger or acquisition, personal data may be transferred to the third parties involved in the merger or acquisition. We will not disclose your personal data to third parties for advertising or marketing purposes or for any other purposes without your permission. Any access to your personal data is restricted to those individuals that have a need-to-know in order to fulfill their job responsibilities. 

International transfers.

The personal data that we collect or receive about you may be transferred to and processed by recipients that are located inside or outside the European Economic Area ("EEA").
- For recipients located outside of the EEA, some are certified under the EU-U.S. Privacy Shield and others are located in countries with adequacy decisions (in particular, [Andorra, Argentina, Canada (for non-public organizations subject to the Canadian Personal Information Protection and Electronic Documents Act), Switzerland, Faeroe Islands, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey, and New Zealand]), and, in each case, the transfer is thereby recognized as providing an adequate level of data protection from a European data protection law perspective.
- Other recipients might be located in countries which do not adduce an adequate level of protection from a European data protection law perspective. We will take all necessary measures to ensure that transfers out of the EEA are adequately protected as required by applicable data protection law.
- With respect to transfers to countries not providing an adequate level of data protection, we will base the transfer on appropriate safeguards, such as standard data protection clauses
adopted by the European Commission or by a supervisory authority, approved codes of conduct together with binding and enforceable commitments of the recipient, or approved certification mechanisms together with binding and enforceable commitments of the recipient.
You can ask for a copy of such appropriate safeguards by contacting us as set out in Section 7 below 

4. Retention Period - How long do we keep your personal data?

Your personal data will be retained as long as necessary to provide you with the services and products requested. Once you have terminated the contractual relationship with us or the competition has been completed or otherwise ended your relationship with us, we will remove your personal data from our systems and records and/or take steps to properly anonymize it so that you can no longer be identified from it (unless we need to keep your information to comply with legal or regulatory obligations to which the Kao Company is subject--e.g., taxation purposes).
We may retain your contact details and interests in our products or services for a longer period of time if the Kao Company is allowed to send you marketing materials. Also, we may be required by applicable law to retain certain of your personal data for a period of 10 years after the relevant taxation year. We may also retain your personal data after the termination of the contractual relationship if your personal data are necessary to comply with other applicable laws or if we need your personal data to establish, exercise or defend a legal claim, on a need to know basis only. To the extent possible, we will restrict the processing of your personal data for such limited purposes after the termination of the contractual relationship.

5. Your Rights - What rights do you have and how can you assert your rights?

Right to withdraw your consent: If you have declared your consent regarding certain collecting, processing and use of your personal data (in particular, regarding the receipt of direct marketing communication via email, telephone/SMS and postal), you can withdraw this consent at any time with immediate effect. Such a withdrawal will not affect the lawfulness of the processing prior to the consent withdrawal. Please contact us as stated in Section 7 below to withdraw your consent. Further, you can object to the use of your personal data for the purposes of marketing without incurring any costs other than the transmission costs in accordance with the basic tariffs.

Additional data privacy rights: Pursuant to applicable data protection law, you may have the right to: (i) request access to your personal data; (ii) request rectification of your personal data; (iii) request erasure of your personal data; (iv) request restriction of processing of your personal data; (v) request data portability; and/or (vi) object to the processing of your personal data (including objection to profiling).

Please note that these aforementioned rights might be limited under the applicable local data protection law. Below please find further information on your rights to the extent that the GDPR applies:

§ Right to request access to your personal data: You may have the right to obtain from us confirmation as to whether or not personal data concerning you is being processed, and, where that is the case, to request access to the personal data. This access information includes – inter alia – the purposes of the processing, the categories of personal data concerned, and the recipients or categories of recipient to whom the personal data have been or will be disclosed. However, this is not an absolute right and the interests of other individuals may restrict your right of access.
You may have the right to obtain a copy of the personal data undergoing processing free of charge. For further copies requested by you, we may charge a reasonable fee based on administrative costs.

§ Right to request rectification: You may have the right to obtain from us the rectification of inaccurate personal data concerning you. Depending on the purposes of the processing, you may have the right to have incomplete personal data completed, including by means of providing a supplementary statement.

§ Right to request erasure (right to be forgotten): Under certain circumstances, you may have the right to obtain from us the erasure of personal data concerning you and we may be obliged to erase such personal data.

§ Right to request restriction of processing: Under certain circumstances, you may have the right to obtain from us restriction of processing your personal data. In such case, the respective data will be marked and may only be processed by us for certain purposes.

§ Right to request data portability: Under certain circumstances, you may have the right to receive the personal data concerning you, which you have provided to us, in a structured, commonly used and machine-readable format and you may have the right to transmit those data to another entity without hindrance from us.

§ Right to object:
Under certain circumstances, you may have the right to object, on grounds relating to your particular situation, at any time to the processing of your personal data by us and we can be required to no longer process your personal data. Such right to object may especially apply if we collect and process your personal data for profiling purposes in order to better understand your interests in our products and services or for direct marketing. If you have a right to object and you exercise this right, your personal data will no longer be processed for such purposes by us. You may exercise this right by contacting us as stated in Section 7 below. Such a right to object may, in particular, not exist if the processing of your personal data is necessary to take steps prior to entering into a contract or to perform a contract already concluded. If you no longer want to receive direct marketing via email, telephone/SMS, and postal, you need to withdraw your consent as explained at the start of Section 5.
To exercise your rights, please contact us as stated under Section 7 below. You also have the right to lodge a complaint with the competent data protection supervisory authority. 

Colofon

GUHL IKEBANA COSMETICS B.V.

ADRES

Berkenweg 7
3818 LA Amersfoort
Nederland

TELEFOON/FAX

Tel.: 0800-4020012

E-MAIL

info@MegRhythm.nl

BESTUURDERS

Michael Cramer, Herbert Tripp en Barbara Holsink

HANDELSREGISTER

Guhl Ikebana Cosmetics BV
KvK. no. 39032609
BTW no. NL0051.62.452.B01
 

Page Top